Exact Globe
Eindejaarsverwerking

Exact Globe en Exact Compact

Op deze pagina staan de salariswijzigingen die ingaan op 1 januari 2021. De wijzigingen worden beschikbaar gemaakt in Service Pack 419SP14, 420SP7 en 421SP1 vanaf 14 december 2020. Voor de beschikbaarheid van de service packs en product updates kunt u de Exact Customer Portal in de gaten houden. 

Let op: Onderstaande informatie is gebaseerd op het belastingplan en Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 – Uitgave 1, 27 november 2020.

 1. Vrije ruimte werkkostenregeling 2021
 2. Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding
 3. Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto)
 4. Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing
 5. AOW-leeftijd in 2021
 6. Overgangsrecht levensloopregeling
 7. Zorgbonus
 8. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 9. Brexit
 10. Wijzigingen in pensioenaangifte

1: Vrije ruimte werkostenregeling 2021

Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. In Exact Globe is het overzicht 'Werkkostenregeling' in [Salaris > Verslagen > Werkkostenregeling] hierop aangepast.

Tijdelijke verruiming vrije ruimte voor het jaar 2020
In het kader van de noodmaatregelen coronacrisis is er een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte. Voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die loonsom bedraagt. Voor het restant van de fiscale loonsom dat meer bedraagt dan € 400.000 blijft het percentage in 2020: 1,2%.

2: Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding

Er is een gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die worden gebruikt voor kwalificerende scholing (zie paragraaf 2.1.4 van het Handboek 2020). Als een werknemer binnen de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling scholing volgt, dan zijn hierover geen loonheffingen verschuldigd. Nu geldt dat een inhoudingsplichtige voor een ex-werknemer in de regel geen gebruik kan maken van de gerichte vrijstelling voor scholing omdat sprake is van ‘vroegere arbeid’.

Door de huidige crisis (COVID-19) wordt het belang van scholing nog meer benadrukt. De gerichte
vrijstelling voor scholing geldt vanaf 1 januari 2021 daarom ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. De verruiming zit op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen. Hiermee vallen vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer van wie afscheid is of wordt genomen ook onder de reikwijdte van de gerichte vrijstelling voor een opleiding of studie, voor zover dat niet al mogelijk is. De verruiming zit niet op vergoedingen en verstrekkingen voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden van de dienstbetrekking (zie paragraaf 20.1.3. van het Handboek 2020).

3: Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanalen (zonnecelauto)

Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. Door deze wijziging wordt de korting op de bijtelling verlaagd tot 10%. Voor auto’s zonder CO₂-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 geldt zo een verlaagde bijtelling van 12%. Daarvoor geldt de korting van 10% alleen over de eerste €40.000 cataloguswaarde. Voor het deel van de grondslag boven € 40.000 wordt geen korting gegeven en geldt de algemene bijtelling van 22%.

De korting op de bijtelling is niet gemaximeerd voor waterstofauto’s. De korting is dan van toepassing op de volledige cataloguswaarde. Dat geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat en de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek, zogenaamde zonnecelauto’s. Voor beide soorten auto’s bedraagt de korting op de bijtelling steeds 10% van de cataloguswaarde, dat resulteert in een verlaagde bijtelling van 12%.

De korting op de bijtelling is wel gemaximeerd voor elektrische auto’s die geen zonnecelauto zijn.
Over het meerdere wordt dan geen korting gegeven.

Voorbeeld
De werknemer krijgt een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto) ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021. De grondslag voor de bijtelling is € 85.000.
Het loontijdvak van de werknemer is een maand. De werknemer betaalt u elke maand een eigen bijdrage van € 200.

De bijtelling per maand is dan:
((€ 85.000 x 12%): 12) - € 200 = € 650

Voorbeeld
De werknemer krijgt een elektrische auto (geen zonnecelauto) ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021. De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. De werknemer betaalt u elke maand een eigen bijdrage van € 200.

De bijtelling per maand is dan:
((€ 40.000 x 12%) + ((€ 85.000 - € 40.000) x 22%)): 12 = € 1.225, minus € 200 = € 1.025

In Exact Globe hebben we vorig jaar het veld ‘Registratiedatum’ toegevoegd aan de bijtellingscomponent. Op het moment dat u de component koppelt aan de medewerker kunt u dit veld vullen. Aan de hand van deze datum berekent het pakket de juiste bijtelling.

4: Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Als onderdeel van het pensioenakkoord wordt met ingang van 1 januari 2021 voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de zogenaamde tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. Dat betekent dat de RVU-heffing van 52% voor de werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven. De tijdelijke versoepeling is bedoeld om de werkgever de mogelijkheid te geven om oudere werknemers die bijvoorbeeld niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd, tegemoet te komen.
Wanneer de werkgever eerder dan 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd een vergoeding in het kader van een RVU uitbetaalt, ben je de reguliere RVU-heffing van 52% verschuldigd. Ook over het gedeelte van het bedrag dat boven de RVU- drempelvrijstelling uitkomt, ben je als werkgever de reguliere RVU-heffing verschuldigd.

Voorbeeld
In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een drempelvrijstelling van € 1.767 per maand.
Een werknemer bereikt op 20 juni 2024 de AOW-leeftijd. De werknemer ontvangt op 1 juli 2021 een eenmalige RVU-uitkering van de werkgever. De periode tussen het ontvangen van de RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd bedraagt 35 maanden en 19 dagen. Deze periode mag op hele maanden naar boven worden afgerond, zodat 36 maanden in aanmerking worden genomen voor de drempelvrijstelling. De vrijstelling bedraagt € 63.612 (36 maanden maal € 1.767).

NB: indien de eenmalige RVU-uitkering vóór 20 juni 2021 wordt ontvangen is er geen drempelvrijstelling van toepassing, omdat de uitkering meer dan 36 maanden vóór het bereiken van de AOW-leeftijd wordt ontvangen. De RVU-drempelvrijstelling geldt gedurende de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Op basis van overgangsrecht geldt voor de jaren 2026 tot en met 2028 onder de hierna genoemde voorwaarden een uitloopperiode. Indien een RVU uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk is overeengekomen en de werknemer heeft de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt, kunnen op basis van overgangsrecht hieruit nog uitkeringen worden gedaan in de jaren 2026 tot en met 2028 met gebruikmaking van de RVU-drempelvrijstelling.

U moet vanaf 2021 voor een RVU-uitkering een nieuwe code soort inkomstenverhouding (inkomenscode) gebruiken: code 53 (‘Uitkering in het kader van vervroegde uittreding’). Deze code gebruikt u ongeacht of de drempelvrijstelling voor de pseudo-eindheffing van toepassing is. Over de reguliere heffing is en blijft de groene tabel voor bijzondere beloningen van toepassing. In Exact Globe is deze code toegevoegd als keuzemogelijkheid in het veld ‘Code soort inkomen’ op tabblad ‘Polisadministratie’ van de salarisgegevens.

5: AOW-leeftijd in 2021

De AOW-leeftijd wordt in 2021 gehandhaafd op 66 jaar en 4 maanden.

6: Overgangsrecht levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Er is toen overgangsrecht geïntroduceerd voor werknemers, die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden met een waarde in het economisch verkeer van € 3.000 of meer (einddatum overgangsrecht 31 december 2021). Op grond van het overgangsrecht geldt dat de werknemer uiterlijk tot 1 januari 2022 de tijd heeft om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen. Als de werknemer hier geen gebruik van maakt, is er een fictief genietingsmoment op 31 december 2021. Hierbij geldt dat de (ex-)werkgever inhoudingsplichtig is voor de verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Dit overgangsrecht wordt nu aangepast. Voor nog niet opgenomen levensloopaanspraken wordt de datum van het fictieve genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021 (“fictief genietingsmoment”), om zo in elk geval te zorgen dat de levensloopregelingen voor het einde van 2021 zijn afgewikkeld. Ten aanzien van het afwikkelen van de bestaande levenslooptegoeden per 1 november 2021 verwijzen wij je naar de nieuwsbrief loonheffingen.

In Exact Globe zullen de componenten ‘LLUITB (Levensloopregeling uitbetaling)’ en ‘LLVLKORT (Levensloopverlofkorting)’ een einddatum krijgen van 31-10-2021.

7: Zorgbonus

Zorgprofessionals, die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere prestatie hebben geleverd vanwege COVID-19, kunnen – indien aan de voorwaarden is voldaan – in aanmerking komen voor een bonus van € 1.000 netto. Deze bonus wordt uitgekeerd aan werknemers, maar ook aan niet-werknemers.

Voor werknemers zal het nettobedrag van € 1.000 geen gevolgen hebben voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen, omdat de werkgever op grond van een subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de bonus aanwijst als eindheffingsloon en ten laste brengt van zijn vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever een eindheffing verschuldigd van 80% over de overschrijding. De werkgever wordt gecompenseerd voor zowel de bonus als de eventueel verschuldigde eindheffing.

In Exact Globe kunt u voor de bonus een component van het type ‘Netto toeslag’ aangemaakt worden. Om ervoor te zorgen dat het bedrag meegenomen wordt in de werkkostenregeling dient de juiste grootboekrekening gekoppeld te worden, zodat hij zichtbaar is in [Salaris > Verslagen > Werkkostenregeling].

Ook voor niet-werknemers (ook pgb-zorgverleners) wordt geregeld dat deze bonus voor hen geen gevolgen heeft voor de heffing van inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Daartoe wordt de huidige eindheffingsregeling voor niet-werknemers uitgebreid, om het mogelijk te maken de zorgbonus als eindheffingsloon aan te merken. De bonus is dan eindheffingsloon, met een eindheffingstarief van 75% dat de zorginstelling moet betalen. Ook hier geldt dat het Ministerie van VWS de zorginstelling compenseert voor zowel de bonus als de af te dragen eindheffing. De zorginstelling draagt de verschuldigde eindheffing af met de aangifte over het loontijdvak waarin de bonus aan de zorgprofessional wordt uitbetaald. Het bedrag aan verschuldigde eindheffing wordt aangegeven in de rubriek voor verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers.

In Exact Globe kunt u een component van het type ‘Eindheffing publ.uitk, knelpunten ernst. Aard’ aangemaakt worden. Dit component koppelt u aan 1 medewerker met daarin het bedrag aan eindheffing.

8: Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten

De volgende wijzigingen zijn bekend, maar nog niet goed gekeurd door de regering. Zodra deze zijn goedgekeurd wordt dit document bijgewerkt met de stappen/wijzigingen in Exact Globe. 

* Aanleveren contractindicaties
Vanaf 2020 zijn er in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 3 zogenoemde ‘contractindicaties’:

 • Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst
 • Indicatie oproepovereenkomst

In 2020 moest u de contractindicaties altijd aanleveren (met ‘Ja’ of ‘Nee’) bij de volgende codes soort inkomstenverhouding (inkomenscode):

 • 11 Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet
 • 13 Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • 15 Loon of salaris niet onder te brengen onder 11, 13 of 17

De contractindicaties zijn voor de WAB alleen nodig als er sprake is van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW.

Vanaf 2021 levert u de 3 contractindicaties alleen nog maar aan als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat is het geval bij de volgende codes aard arbeidsverhouding:

 • 1 Arbeidsovereenkomst (exclusief BBL) Toelichting: vanaf 2020 geldt deze code ook voor overheidswerknemers (code soort inkomstenverhouding 11) met een arbeidsovereenkomst.
 • 10 Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • 11 Uitzendkracht
 • 82 Payrolling
 • 83 Beroepspraktijkopleiding van de BBL

U levert de contractindicaties vanaf 2021 niet meer aan (ook niet met ‘Nee’) bij de volgende codes aard arbeidsverhouding:

 • 4 Deelvisser
 • 6 Musicus / artiest
 • 7 Stagiair
 • 18 Publiekrechtelijke aanstelling
 • 79 Opting-in regeling
 • 81 Overige fictieve dienstbetrekkingen

In Exact Globe is dit ingebouwd.

* Toelichting begrip ‘deelvisser’.Het bleek dat er onduidelijkheid bestond over wat wij bedoelen met ‘deelvisser’ bij de code aard arbeidsverhouding. Met ‘deelvisser’ bedoelen wij het lid van de bemanning dat als beloning aanspraak heeft op een deel van de opbrengst van de visvangst, maar alleen voor zover hij in fictieve dienstbetrekking is op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel f van de Ziektewet. Dus niet voor personen met een arbeidsovereenkomst. Daarvoor gebruikt u code 1.

* Nieuwe rubriek: Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd. Hiervóór kunt u lezen dat u bij code aard arbeidsverhouding 18 (Publiekrechtelijke aanstelling) geen contractindicaties meer hoeft aan te leveren. Daarmee zou met name het CBS-informatie ontberen. Daarom treft u met ingang van 2021 een nieuwe rubriek aan: ‘Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd’. Alleen als u de code aard arbeidsverhouding 18 heeft ingevuld, vult u deze rubriek in met ‘Ja’ of ‘Nee’. In andere gevallen vult u niets in.

In Exact Globe wordt het veld in de loonaangifte automatisch gevuld bij de volgende indicaties:

 • Code soort inkomen = 11, 13 of 15
 • Anders, aard arbeidsovereenkomst = 18 – Publiekrechtelijke aanstelling
 • Code contract = onbepaald --> waarde = ‘Ja’, anders wordt de waarde ‘Nee’

9: Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), hierna: VK, is sinds 1 februari 2020 geen lid meer van de EU. Vanaf 2021 is het VK geen onderdeel meer van de landenkring. Bepaalde personen kunnen zich nog beroepen op het terugtrekkingsakkoord. Dat is het geval als een in het VK wonende werknemer al voor 2021 voor een Nederlandse werkgever in Nederland werkte (vrij verkeer van werknemers). Deze werknemer kunt u dan nog aangemerkt worden als een werknemer die woont binnen de landenkring. Het terugtrekkingsakkoord is niet van toepassing voor uit het VK gedetacheerde werknemers (vrij verkeer van diensten), tenzij deze werknemer anderszins onder het terugtrekkingsakkoord valt, bijvoorbeeld omdat hij een rechtmatig verblijf had binnen een andere lidstaat van de EU (verblijfsrichtlijn).
Eventueel kunnen er (na het moment van schrijven van deze tekst, december 2020) nog andere mogelijkheden in beeld komen, maar deze zijn afhankelijk van de eventuele nadere afspraken die worden gemaakt tussen het VK en de EU. Zie belastingdienst.nl/brexit.
In Exact Globe dient u per medewerker zelf het veld 'Woonland' op tabblad 'Loonheffing' aan te passen naar 'Derde land'.

10: Wijzigingen in pensioenaangifte

10.1. Aanlevering Detailhandel van TKP(UPA) naar CAPGemini (UPA)

Vanaf 1 januari 2021 gaat het Pensioenfonds Detailhandel van TKP naar CapGemini. Vanaf de eindejaars update is in [Salaris > Aangiften > Periodiek > UPA] CapGemini toegevoegd als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kunt u de aangifte aangemaken en rechtstreeks verzenden naar pensioenuitvoerder CapGemini. Vervolgens is het mogelijk om de terugkoppeling van CapGemini op uw aangifte binnen te halen en de details verder te bekijken.

cao 1701 bloemendetailhandel

 

cao 1713 optiek

cao 1702 boek- en kantoorvakhandel

 

cao 1715 samenwerkende branche

cao 1703 detailhandel

 

cao 1716 schoendetailhandel

cao 1704 detailhandel AGF

 

cao 1717 Schoenherstellersbedrijf

cao 1705 Doe-het -zelf

 

cao 1718 Orthopedische schoenmakerijen

cao 1706 Drogisterijbranche

 

cao 1719 slijterijen

cao 1707 Electrotechnische detailhandel

 

cao 1721 tuincentra

cao 1907 Grootwinkelbedrijf voor elektrotechnische detailhandel

 

cao 1723 videodetailhandel

cao 1708 Gemengde branche en speelgoedbranche

 

cao 1724 wonen

cao 1712 mode en sport

 

cao 1726 vishandel


10.2. Aanlevering BPL via UPA aangifte
Vanaf 1 januari 2021 is BPL pensioen overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Vanaf de eindejaars update is het mogelijk om een UPA aangifte aan te maken voor onderstaande cao's die pensioen aangifte doen aan BPL. In [Salaris > aangiften > Periodiek > UPA] selecteert u TKP  als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kan de aangifte aangemaakt en rechtstreeks verzonden worden naar TKP. Vervolgens is het mogelijk om de terugkoppeling van TKP op uw aangifte binnen te halen en de details verder te bekijken.

0101 Bedrijfsverzorgingsdiensten (BGZ)

 

0110 Rundveeverbetering

0102 Bloembollengroothandel (voorheen Bloembollen)

 

0111 Glastuinbouw (voorheen Tuinbouw)

0103 Open Teelten Boomkwekerij

 

0112 Open Teelten Landbouw (voorheen Landbouw)

0104 Bosbouw

 

0113 Open Teelten Tuinbouw (voorheen Tuinbouw) 

0105 Groenvoederdrogerijen

 

0114 Open Teelten Bloembollen (voorheen Bloembollen)

0106 Hoveniersbedrijf

 

0115 Tuinzaadbedrijven

0107 Dierhouderij (voorheen Landbouw)

 

0199 Een andere, niet vermelde, CAO

0108 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (LEO)

 

5003 Groenten- en fruitverwerkende industrie

0109 Paddestoelen

 

 


10.3. Aanlevering voor pensioenuitvoerder AZL via UPA
Vanaf 1 januari 2021 is pensioenuitvoerder AZL voor onderstaande cao’s overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Vanaf de eindejaars update is het mogelijk om een UPA aangifte aan te maken voor deze Cao's . In [Salaris > aangiften > Periodiek > UPA] selecteert u AZL als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kan de aangifte aangemaakt en rechtstreeks verzonden worden naar AZL. Vervolgens is het mogelijk om de terugkoppeling van AZL op uw aangifte binnen te halen en de details verder te bekijken.

0501 houtverwerkende industrie en jachtbouw

1601 Versvlees en vleesbw. Ind.

1602 Vleesverwerkende industrie

1603 Gemaksvoedingsindustrie

1604 Pluimveeverw. Industrie


10.4 Aanlevering voor pensioenuitvoerder TKP via UPA

Vanaf 1 januari 2021 is pensioenuitvoerder TKP voor onderstaande cao’s overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Vanaf de eindejaars update is het mogelijk om een UPA-aangifte aan te maken voor deze Cao's . In [Salaris, aangiften, Periodiek, UPA] selecteert u TKP als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kan de aangifte aangemaakt en rechtstreeks verzonden worden naar TKP. Vervolgens is het mogelijk om de terugkoppeling van TKP op uw aangifte binnen te halen en de details verder te bekijken.
 

0701 meubelindustrie en meubileringsbedrijven

0801 houthandel

1709 Kappers

1301 Bakkers

3302 Verblijfsrecreatie

10.5. Overige wijzigingen

Cao 1714 Reisbranche gaat vanaf 01.01.2021 UPA aangifte doen via PGB. In [Salaris > aangiften > Periodiek > UPA] selecteert u PGB als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kunt u de aangifte aanmaken en rechtstreeks verzenden naar PGB. Vervolgens is het mogelijk om de terugkoppeling van PGB op uw aangifte binnen te halen en de details verder te bekijken.

Voor Cao 4201 Groothandel AGF is het nog niet duidelijk waar de pensioenaangifte vanaf 01.01.2021 naar toe gaat. Zodra meer info beschikbaar is, wordt dit hier vermeld.

Is uw vraag hiermee nog niet voldoende beantwoord? Neem dan contact op met onze afdeling Servicedesk via het telefoonnummer 0800 23 84 743 of stel uw vraag op ons klantportaal. Meer vragen over het Advisie klantportaal? Klik dan hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elk kwartaal het laatste nieuws, Exact updates en relevante inspiratie in je inbox.