Door Ron Vijg
5 minuten

Optimaliseer financiering en processen

In logistieke ketens worden goederen tussen ketenpartners uitgewisseld en financiële transacties gesloten. Hierbij is veel aandacht voor het optimaliseren van de logistieke processen maar de optimalisatie van financiële transacties bij deze logistieke stromen blijft vaak achter.

Supply Chain Finance, ook wel ketenfinanciering genoemd, is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten onderling. Supply Chain Finance is in zijn algemeenheid gericht op het optimaliseren van de financiering van goederenstromen tussen bedrijven en het integreren van financiële processen tussen klanten, leveranciers, logistieke en financiële dienstverleners.

Doel van Supply Chain Finance

Het doel van Supply Chain Finance is het verbeteren van de financiële prestaties en het reduceren van risico’s tussen minimaal twee ketenpartners. Dit kan door combinaties van onderlinge afspraken op het gebied van betalingstermijnen en kredietconstructies voor leveranciers en afnemers. Om dit doel te realiseren zijn er drie belangrijke thema’s te onderscheiden:

- Verhogen van de efficiency van logistieke ketens door verbetering van financiële prestaties.
- Optimaal afhandelen van financiële transacties, voorkomen van vertraging en verplaatsing.
- Reduceren van financiële risico’s in logistieke ketens, ter verhoging van de effectiviteit.

Supply Chain Finance in Nederland

De logistieke sector is een van sectoren waar Nederland mondiaal in uitblinkt en toonaangevend is. In 2010 is door de overheid een ‘Top Sectoren’ beleid opgestart met een Supply Chain Finance programma om Nederland ook op dit gebied een vooraanstaande positie in Europa te geven. Dit wordt gerealiseerd door de uitvoering van diverse innovatieprojecten, maar ook door de opzet van de Supply Chain Finance Community. Professionals in Supply Chain Finance kunnen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen binnen deze Supply Chain Finance Community.

Een van de innovatieve projecten die zijn opgezet is de ontwikkeling van een Proof of Concept voor een centraal betaalplatform door American Express, ABN AMRO en Deutsche Bank. Het doel is de handelsfaciliteiten voor het MKB te verhogen en de drempel voor financiers om transacties te financieren te verlagen. In dit platform wordt de financiële afhandeling direct geïntegreerd met de logistieke afhandeling.

Supply Chain Finance in praktijk

Door gebruik van dit innovatieve platform wordt bijvoorbeeld een varkensfokkerij niet pas bij levering (einde groeicyclus) betaald, maar vinden er door de afnemer periodieke (voor) financieringen plaats. Het gevolg daarvan is dat de totale behoefte aan werkkapitaal van de varkensfokker verkleind kan worden. Door deze lagere kosten en transparantie kan er zowel door leverancier als afnemer voordeel worden behaald.

Een meer directere vorm van Supply Chain Finance is ‘reverse factoring’. Een groot verschil tussen reverse factoring en reeds bestaande financieringsconstructies is het risico-aspect. In het geval van traditionele financieringsconstructies neemt een financiële instelling (een gedeelte) van de debiteurenportefeuille over van de leverancier. Het kredietrisico wordt hier bepaald op basis van de financiële gezondheid van de leverancier. Reverse factoring wordt daarentegen geïnitieerd door de afnemer. Dit is meestal een grote onderneming met een hoge kredietwaardigheid. Het kredietrisico wordt dan vooral gebaseerd op het kredietrisico van de afnemer. Zowel afnemers als leveranciers hebben hier voordeel bij. Afnemers hebben de gelegenheid betalingstermijnen te versoepelen en leveranciers ondervinden een verbetering van de cashflow en dus lagere financieringskosten.

Supply Chain Finance is er in vele verschillende vormen en uit onderzoek van Michiel Steemans van Nyenrode Business University blijkt dat het belangrijk is dat de vorm van Supply Chain Finance moet passen bij het bedrijf en haar afnemers. Ook ziet hij een interessante ontwikkeling voor logistieke dienstverleners. Zij gaan een steeds crucialere rol spelen in de keten, omdat zij beschikken over de informatie die een financiële transactie mogelijk maakt. Zij weten immers precies waar goederen zich bevinden. Ook het gebruik van Blockchain kan hierbij een rol gaan spelen.

Steemans vindt dat Supply Chain Finance ook als fundament kan gaan dienen voor circulaire economie, waarbij eigendomsverhoudingen veranderen, geldstromen anders gaan lopen en goederen weer moeten terugkeren naar het productieproces. Het onderzoek van Steemans gaat uit van drie perspectieven: directe leveranciers, tussenhandel (leveranciers van leveranciers) en multinationals. Zoals ook uit de gegeven voorbeelden blijkt: voor de meest optimale oplossing is de kredietwaardigheid van deze partijen van groot belang.  

Toekomst Supply Chain Finance

Ook Pricewaterhouse Cooper (hierna PwC) ziet toekomst voor Supply Chain Finance. Zij hebben de Supply Chain Finance Barometer in het leven groepen als resultaat van een gezamenlijk onderzoek door PwC en de Supply Chain Finance Community. Het rapport geeft inzicht in de huidige positie en kennis omtrent Supply Chain Finance, de redenen van implementatie en succesfactoren van de verschillende programma's. PwC wil met de barometer bij bedrijven die Supply Chain Finance nog niet aanbieden, de angst voor het onbekende wegnemen. “Als zij zien dat de meerderheid van de grote Europese bedrijven Supply Chain Finance gebruikt, moet dat toch vertrouwen geven”.

Uit het gezamenlijk onderzoek blijkt dat de deelnemende bedrijven de meeste programma’s als een succes beschouwen. Tot nu toe bieden bedrijven Supply Chain Finance vaak alleen aan hun grootste leveranciers aan. Regelmatig zijn dat minder dan honderd leveranciers, terwijl die bedrijven vaak duizenden leveranciers hebben. De reden hiervoor is dat ze Supply Chain Finance tot nu toe alleen de moeite vinden bij strategische en grote leveranciers waarvan ze regelmatig een factuur ontvangen. Het zou mooi zijn als dit verandert, want SCF levert echt een win-winsituatie op voor zowel koper als leverancier.

Advisie en Supply Chain Finance

Informeer naar de mogelijkheden hoe Exact software jouw organisatie en Supply Chain Finance kan ondersteunen.