PRIVACY STATEMENT

Uw privacy is belangrijk voor ons. Advisie Automatisering BV, en overige handelsnamen, hanteren een strikt privacybeleid voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens. Het privacybeleid van Advisie is van toepassing op alle gegevens die wij verkrijgen uit contact met u: via onze websites, klantportaal, telefoon, e-mail, schriftelijk of uit persoonlijk contact.

Advisie respecteert de privacy van bezoekers van haar website en gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om onze website te bezoeken hoeft u zich niet aan te melden of te identificeren. Indien u gebruik maakt van het Advisie klantportaal krijgt u hiervoor een persoonlijk account. Hiervoor is het voldoende uw naam en e-mailadres aan ons te verstrekken.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VAN MIJ VERWERKT?

Advisie verwerkt alleen uw (persoons)gegevens als:
- u daarvoor toestemming hebt gegeven;
- u ons klantportaal bezoekt;
- u een contract of financiële relatie heeft;
- u gebruik maakt van diensten die wij via onze website aanbieden;
- u uw gegevens heeft achtergelaten;
- overige (persoons)gegevens die u op eigen initiatief invult of meestuurt in bijvoorbeeld een contactformulier.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
- voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
- geslacht en aanspreektitel;
- (mobiel) telefoonnummer;
- e-mailadres;
- functienaam en functieomschrijving;
- IP-adres;
- overige zaken zoals opgenomen in onze cookiestatement.

Advisie stelt zich ten doel alleen die persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Niet alle bovengenoemde gegevens worden in alle gevallen verwerkt. Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard wanneer u gebruik maakt van onze diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze aan ons verstrekt via onze website.

Hieronder treft u een overzicht aan van bijzondere persoonsgegevens of gegevens van gevoelige aard die wij op onze website kunnen verwerken:
- inloggegevens ten behoeve van het Advisie klantportaal;
- een door u meegestuurd cv;
- een door u meegestuurde motivatiebrief voor uw sollicitatie.

HEB IK TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Als u inlogt op het klantportaal kunt u uw eigen persoonsgegevens inzien, wijzigen of desgewenst (laten) verwijderen. Bent u geen klant van Advisie of heeft u geen toegang tot het klantportaal, maar wilt u wel inzicht in welke persoonsgegevens wij van u registreren en verwerken, dan kunt u mailen naar privacy@advisie.nl of schriftelijk contact met ons opnemen. Op verzoek verstrekken wij u binnen één maand inzage in uw persoonsgegevens en kunnen wij deze desgewenst voor u corrigeren, verwijderen of op uw verzoek doorsturen aan een derde partij. Advisie kan in sommige gevallen vragen naar uw legitimatiebewijs voor identificatie alvorens wij een verzoek in behandeling nemen.

WAARVOOR WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

U stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u toegang te geven tot onze diensten en u ondersteuning te leveren door middel van ons klantportaal, via e-mail of via de telefoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, omdat u bij ons heeft gesolliciteerd of om u te informeren over onze producten en diensten.
Advisie verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

De door ons gehanteerde rechtsgronden voor verwerking zijn;
- uw uitdrukkelijke toestemming;
- op grond van een overeenkomst met u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent;
- indien wij daar een gerechtvaardigd (marketing)belang bij hebben. Bijvoorbeeld om u proactief te informeren over (nieuwe) producten, diensten en overige commerciële activiteiten.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doelen:
- voor het verzenden van onze nieuwsbrief en mailings;
- om diensten aan u te kunnen leveren via onze website en/of klantportaal;
- om contact met u op te kunnen nemen als u een contactformulier, of enquête invult, evenement/webinar bezoekt of deelneemt aan een andere marketing activiteit;
- voor identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikers van ons klantportaal;
- om te kunnen reageren op uw sollicitatie, uw sollicitatiebrief en/of cv.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Advisie bewaart en verwerkt verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld of verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
- U heeft bij ons gesolliciteerd; als uw sollicitatie niet leidt tot een arbeidsovereenkomst worden uw gegevens binnen 30 dagen na afloop van de sollicitatieprocedure door ons verwijderd.
- U of de organisatie waarvoor u werkt, heeft een overeenkomst met Advisie waar u een betrokkene in bent. Uw persoonsgegevens worden zolang de overeenkomst duurt door ons verwerkt tenzij u of uw (ex)-werkgever verzoekt deze te verwijderen. 
- U heeft zich ingeschreven voor een nieuwsbrief of andere mailtypen; u kunt ons op ieder moment verzoeken uw gegevens te verwijderen en/of uw toestemming om de nieuwsbrief/mailings te ontvangen intrekken via voorkeursinstellingen onderaan iedere e-mail. Advisie verwerkt een dergelijk verzoek binnen 30 dagen.
- U heeft uw contactgegevens verstrekt omdat u informatie, documentatie en/of advies van ons wilt krijgen. Uw gegevens worden door ons verwerkt zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. In alle gevallen worden persoonsgegevens op uw verzoek binnen 30 dagen door ons verwijderd. Indien wij langer dan één jaar geen contact meer met u hebben gehad, worden uw gegevens automatisch verwijderd tenzij Advisie een gerechtvaardigd belang heeft om deze nog langer te verwerken.

WORDEN MIJN GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

Advisie verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit, waarin u een betrokkene bent, indien dit wettelijk verplicht is of indien u ons daar zelf om verzoekt. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze websites of diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Advisie zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst draagt zorg voor hetzelfde beveiligingsniveau dat Advisie zelf ook hanteert. 

Advisie maakt gebruik van de marketingtool Spotler (https://spotler.com/privacy-statement), marketingtool Gotowebinar (https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance) en marketingtool Typeform. Spotler bewaard uw gegevens in Nederland en is ISO 27001 gecertificeerd. De marketingtool Typeform, die wordt gebruikt voor vragenlijsten en enquêtes, maakt gebruik van serveropslag in Amerika. Typeform maakt gebruik van Amazon webservices voor dataopslag. lees hier de voorwaarden waaronder AWS persoonsgegevens verwerkt https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

WEBSITES VAN DERDEN

Het privacystatement van Advisie is niet van toepassing op websites van derden die vanuit een link met onze website zijn verbonden. Advisie kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Op de websites van Advisie zijn buttons opgenomen om webpagina’s of acties te promoten en te delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons plaatsen cookies en deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van deze netwerken om te weten hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

ZIJN MIJN PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

Advisie neemt passende organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons gegevensbeschermingsbeleid.
- De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd met minimaal een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord; alleen u, de hoofdcontactpersoon in uw organisatie, medewerkers van Advisie of personen die handelen in opdracht van Advisie en die voor het doel van de verwerking deze gegevens mogen verwerken, hebben hiertoe toegang.
- Ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van beveiligde verbindingen.

COOKIE BELEID

De websites van Advisie maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand waarmee bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek deze opnieuw hoeft op te geven. U kunt het gebruik van cookies uitzetten via uw browser.
Op de websites van Advisie worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee willen wij ook de werking van de website, waaronder de vindbaarheid van informatie, verbeteren.
In ons cookiestatement vindt u meer informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. Het volledige cookiestatement leest u hier.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per e-mail sturen naar privacy@advisie.nl. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Advisie Automatisering BV behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Wij raden u aan het statement regelmatig te controleren op wijzigingen.

CONTACTGEGEVENS ADVISIE

Advisie Business Solutions BV
Eikenlaan 12A
3755CP Eemnes

Telefoon: +31 (0)35 60 36 500
www.advisie.nl

Versie 2, dd. 16-03-2023