Door Samanta Pijl
10 minuten

De zorg zal in de komende jaren voor alle betrokken partijen enorm veranderen. Cliënten worden meer zelfredzaam, zorg medewerkers stellen andere eisen aan het werk en zorgorganisaties moeten met minder middelen een stijgende zorgvraag voorzien. In dit artikel ga ik in op de toekomst van de langdurige zorg gezien vanuit de zorgondernemer en zorgmedewerker. Hoe ziet zorgen er over tien jaar uit?

Man met rollator

Zorg is mensenwerk

De invoering van de Wmo had het doel om zorg enerzijds dichterbij de cliënt te brengen en beter op de behoefte af te stemmen. Anderzijds was deze wet bedoelt om de kosten van de zorg in Nederland te beperken. Ik zie nu dat vooral de zorgmedewerkers een grote transitie doormaken. Zij ontvangen cliënten vaak pas als het ‘echt niet meer kan’. Daardoor is het vaak slechter gesteld met de gezondheid van cliënten en zijn zij over het algemeen ouder dan op het moment dat zij voorheen zorg inschakelden. Vanuit de huidige participatiemaatschappij wordt van familie en vrienden een meer betrokken en uitvoerende rol verwacht. Hierdoor zal de zorgende rol van de zorgmedewerker een meer sturende en leidende vorm krijgen. Wat heeft dit voor gevolgen voor de medewerker en de zorgorganisatie?

De rol van de zorgmedewerker

De website In voor zorg kijkt vijf jaar vooruit als het gaat om de rol van de zorgmedewerker, de cliënt en zorgorganisaties. Zij voorspellen dat niet alleen het werk zelf, maar ook de manier van leidinggeven en opleiden dan veranderd zal zijn. Want de zorg mag dan veranderen, zorgmedewerkers passen hun verwachtingen en eisen ook aan. De website verwacht vijf trends die het werk van de zorgmedewerker in de toekomst zullen beïnvloeden. Ik sluit me geheel bij deze punten aan en deel ze hieronder met je.

Trends in de rol van zorgmedewerkers

  1. De arbeidsmarkt eist een hoger opleidingsniveau en andere competenties van zorgmedewerkers.
  2. De cliënt gaat meer de regie voeren waardoor de zorgmedewerker een meer strategische en ondersteunende rol bij de zorg die onder andere mantelzorgers uitvoeren voor cliënten.
  3. Het netwerk van de cliënt speelt een grotere rol, de zorgmedewerker is een spin in het web tussen cliënt, andere aanbieders en buurtzorg.
  4. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een grotere en beter vastgelegde rol en de zorgmedewerker zal dus intensief met deze informele zorgverleners moeten samenwerken.
  5. Zorgmedewerkers voeren graag meerdere taken naast elkaar uit en hechten aan waarden zoals autonomie en vrijheid. Technologie krijgt een vaste plek binnen het werk.

Rol van de zorgorganisatie

In eerdere blogs liet ik al naar voren komen dat zorgorganisaties mee moeten met de veranderingen. De vraag naar specialistische en intensievere zorg stijgt doordat mensen pas later met zorg in aanraking komen. Daarom moeten zorgorganisaties steeds meer ondersteuning bieden in de thuisomgeving van de cliënt. Bovendien staat samenwerking tussen jouw organisatie, andere organisaties, verzekeraars en de gemeente centraal in het zorgproces. In voor zorg heeft op basis van de veranderingen in de zorg ook voor zorgorganisaties trends vastgesteld.

Trends in de rol van zorgorganisaties

  1. Zorgorganisaties organiseren zorg dichtbij de cliënt. De cliënt voert de regie en organisaties passen hun ondersteuning aan op de rol van onder andere mantelzorgers.
  2. Management wordt vervangen door coaching. Medewerkers krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheid en organiseren de zorg zelf.
  3. Organisaties passen hun aanbod aan op de minder, maar zwaardere intramurale zorg.
  4. Ook zorgorganisaties moeten meer samenwerken dan zij wellicht gewend zijn. Bijvoorbeeld met gemeenten en verzekeraars.
  5. In de gehele zorgorganisatie is het gebruik van technologie geïntegreerd waardoor zorg op afstand mogelijk gemaakt wordt.

Wie zorgt?

In bovenstaande trends komt duidelijk naar voren dat de zorg steeds meer door de omgeving van de cliënt zal worden uitgevoerd. Mantelzorgers, vrijwilligers en buurtzorg nemen de dagelijkse taken op zich. Zorgmedewerkers zullen hierin een ondersteunende en – dankzij hun professionele kennis – sturende rol bij innemen. Zorgorganisaties stappen over van management naar coaching waardoor processen beter afgestemd worden op de werkelijke zorgbehoefte en behoefte aan begeleiding van medewerkers. In het volgende artikel ga ik in op de rol van de cliënt in deze veranderingen. Meld je aan voor updates om dit artikel direct na publicatie te ontvangen.